Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Công ty đại chúng là gì ?

Khái niệm về công ty đại chúng

* Căn cứ Điều 25.1 Luật Chứng khoán quy định về Công ty đại chúng như sau:

Công ty đại chúng là gì?

Công ty đại chúng là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và được thành lập với mục đích cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho công chúng. Khác với các công ty gia đình hay đồng sở hữu, công ty đại chúng có thể mở cửa và nhận vốn từ công chúng thông qua việc phát hành cổ phiếu.

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán;

c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỉ đồng Việt Nam trở lên.

công ty đại chúng là gì
Công ty đại chúng là gì

Loại hình:

Công ty cổ phần: là loại công ty mà vốn điều lệ được chia thành các cổ phiếu và được công bố công khai để bán cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông của công ty và có quyền tham gia vào quản trị công ty thông qua việc bỏ phiếu tại đại hội cổ đông.

Quản lý và quyền lợi

Công ty đại chúng có một hệ thống quản lý chặt chẽ và điều hành theo quy định của pháp luật. Quyền lợi của cổ đông và người sở hữu được bảo vệ và đảm bảo bởi các quy tắc và quyên lợi của công ty.

 1. Quyền lợi cổ đông: Cổ đông của công ty đại chúng có quyền tham gia vào quản trị công ty, bao gồm việc bỏ phiếu tại các đại hội cổ đông và quyền nhận cổ tức từ lợi nhuận công ty.
 2. Quản lý công ty: Quản trị công ty được thực hiện thông qua hệ thống quản lý, bao gồm ban giám đốc và các bộ phận chức năng khác. Ban giám đốc có trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của công ty và đảm bảo sự phát triển bền vững.

Ví dụ về công ty đại chúng

Một ví dụ điển hình về công ty đại chúng là Tập đoàn VNG. Đây là một công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ và giải trí, hoạt động kinh doanh trên cả nước và quốc tế.

VNG là một công ty cổ phần và đã phát hành cổ phiếu để thu hút vốn đầu tư. Các cổ đông của VNG có quyền tham gia vào các quyết định quan trọng và nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tóm lại, công ty đại chúng là một loại hình tổ chức kinh doanh quan trọng trong nền kinh tế. Công ty này cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho công chúng và chấp nhận vốn từ công chúng thông qua việc phát hành cổ phiếu.

Quyền lợi của cổ đông và quản lý công ty đều được quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để trở thành công ty đại chúng

Căn cứ vào điều kiện trên, các bước thành lập công ty cổ phần khi đăng ký công ty đại chúng cần
các giấy tờ sau :

 • Bản điều lệ công ty;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý công ty, cơ cấu lao động;
 • Báo cáo tài chính của công ty năm gần nhất.

Thời hạn : Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đáp ứng đủ điều kiện trên

Nơi nộp hồ sơ : Ủy ban chứng khoán

Tham khảo Luật Chứng khoán.

Xem thêm : 

Hướng dẫn lập sổ cổ đông cho công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký chào bán cổ phần

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *