Công ty đại chúng là gì ?

posted in: DỊCH VỤ THÀNH LẬP | 0

Khái niệm về công ty đại chúng
* Căn cứ Điều 25.1 Luật Chứng khoán quy định về Công ty đại chúng như sau:

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán;

c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỉ đồng Việt Nam trở lên.

Căn cứ vào điều kiện trên, các bước thành lập công ty cổ phần khi đăng ký công ty đại chúng cần
các giấy tờ sau :

  • Bản điều lệ công ty;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý công ty, cơ cấu lao động;
  • Báo cáo tài chính của công ty năm gần nhất.

Thời hạn : Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đáp ứng đủ điều kiện trên

Nơi nộp hồ sơ : Ủy ban chứng khoán

Xem thêm : 

Hướng dẫn lập sổ cổ đông cho công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký chào bán cổ phần

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *