Đăng ký sửa đổi chế độ Kế Toán

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

I) Đối với hệ thống tài khoản kế toán:

– Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Phụ lục 1 – Thông tư 200 để vận dụng và chi tiết hóa phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành, từng đơn vị.

– Khi cần bổ sung hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ tài chính.

– Doanh nghiệp có thể mở thêm tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, cấp 3 tại danh mục hệ thống tài khoản kế toán mà không phải đề nghị Bộ tài chính chấp thuận.

Xem thêm: Thành lập công ty tại Q5 TPHCM

chế độ kế toán doanh nghiệp

II) Đối với Báo cáo tài chính:

– Doanh nghiệp căn cứ vào biểu mẫu và nội dung của các chỉ tiêu tại Phụ lục 2 – Thông tư 200 để chi tiết hóa các chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng đơn vị.

– Trường hợp cần bổ sung hoặc sửa đổi biểu mẫu, tên hoặc các chỉ tiêu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ tài chính.

III) Đối với chứng từ và sổ kế toán:

– Các chứng từ kế toán, biểu mẫu số kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng biểu mẫu ban hành kèm theo phụ lục số 3, phụ lục số 4 – Thông tư 200 hoặc tự thiết kế, bổ sung, sửa đổi phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.

Thông tư 200/2014/TT-BTC – Tham khảo

Xem thêm :

Quy định chung về đơn vị tiền tệ trong kế toán

Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 30/5/2016

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *