Điều lệ công ty là gì – Download điều lệ mẫu

posted in: Tin tức kinh doanh | 0

Điều lệ công ty là văn bản thỏa thuận của những người đầu tư với tư cách là các thành viên góp vốn về vấn đề thành lập, tổ chức quản lý điều hành doanh nghiệp, phân chia lợi nhuận cũng như trách nhiệm, những vấn đề liên quan đến tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp…
Điều lệ công ty không áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp mà chỉ bắt buộc đối với loại hình công ty.

  • Các loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân không bắt buột.
  • Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, dù chỉ có một thành viên bỏ vốn nhưng là loại Công ty nên cũng phải có bản điều lệ khi thành lập
  • Loại hình công ty TNHH 2 thành viên và công ty cổ phần bắt buột phải có điều lệ công ty

Xem thêm: 

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Áp dụng từ 1/7/2015 -Tỉ giá hoạch toán ngoại tệ theo KBNN

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu theo quy định và các thành viên có quyền đưa thêm vào các nội dung khác không trái với các quy định hiện hành, không vi phạm các điều cấm và đạo đức xã hội

Download điều lệ công ty TNHH trở lên mẫu sau đây

Điều lệ công ty

Điều lệ doanh nghiệp phải đầy đủ các nội dung sau đây ( Tham khảo)
Chương I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Phạm vi trách nhiệm
Điều 2. Tên doanh nghiệp
Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện
Điều 4. Ngành, nghề đăng ký:
Điều 5. Thời hạn hoạt động
Điều 6. Người đại diện theo pháp luật
.
Chương II
VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Điều 7. Vốn điều lệ
Điều 8: Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp:
Điều 9. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn (bổ sung mới)
Điều 10.  Sổ đăng ký thành viên
Điều 11. Mua lại phần vốn góp
Điều 12. Chuyển nhượng phần vốn góp
Điều 13. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
Điều 14. Thay đổi vốn điều lệ

Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ,  NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 15. Cơ cấu tổ chức quản lý.
Điều 16.   Hội đồng thành viên:
Điều 17.  Chủ tịch Hội đồng thành viên
Điều 18. Giám đốc (Tổng Giám đốc )
Điều 19. Ban kiểm soát
Điều 20. Thù lao, tiền lương và thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên,
Điều 21. Triệu tập họp Hội đồng thành viên
Điều 22. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên
Điều 23. Nghị quyết của Hội đồng thành viên, thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và jiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên
Điều 24. Biên bản họp Hội đồng thành viên
Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên:
Điều 26. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận
Điều 27: Khởi kiện người quản lý
Điều 28.  Nguyên tắc giải quyết tranh chấp

Chương IV
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 29. Năm tài chính
Điều 30. Tổng kết toán
Điều 31:  Điều kiện để chia lợi nhuận
Điều 32. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Chương V
THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ

Điều 33. Thành lập
Điều 34. Giải thể và thanh lý tài sản của công ty
Điều 35. Tổ chức lại công ty

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 35. Hiệu lực của Điều lệ
Điều 36. Thể thức sửa đổi bổ sung các điều khoản của Điều lệ
Điều 37. Điều khoản cuối cùng

Xem thêm: 

TB: Tạm dừng hệ thống kê khai thuế qua mạng tháng 7/2015

Khởi nghiệp từ đam mê

Cùng tìm hiểu qua  cách Tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN theo Công văn1379/BHXH-BT

 

Tham khảo : web Sở KH&DT

Save

Save

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *