Điều lệ công ty là gì – Download điều lệ mẫu

Điều lệ công ty là văn bản thỏa thuận của những người đầu tư với tư cách là các thành viên góp vốn về vấn đề thành lập, tổ chức quản lý điều hành doanh nghiệp, phân chia lợi nhuận cũng như trách nhiệm, những vấn đề liên quan đến tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp…

Điều lệ công ty không áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp mà chỉ bắt buộc đối với loại hình công ty.

 • Các loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp tư nhân không bắt buột.
 • Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, dù chỉ có một thành viên bỏ vốn nhưng là loại Công ty nên cũng phải có bản điều lệ khi thành lập
 • Loại hình công ty TNHH 2 thành viên và công ty cổ phần bắt buột phải có điều lệ công ty

Xem thêm: 

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu theo quy định và các thành viên có quyền đưa thêm vào các nội dung khác không trái với các quy định hiện hành, không vi phạm các điều cấm và đạo đức xã hội

Download điều lệ công ty TNHH trở lên mẫu sau đây

Điều lệ công ty
Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp

Điều lệ doanh nghiệp phải đầy đủ các nội dung sau đây ( Tham khảo)

Chương I ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Điều 1. Phạm vi trách nhiệm
 • Điều 2. Tên doanh nghiệp
 • Điều 3. Trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Điều 4. Ngành, nghề đăng ký:
 • Điều 5. Thời hạn hoạt động
 • Điều 6. Người đại diện theo pháp luật.

Chương II VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

 • Điều 7. Vốn điều lệ
 • Điều 8: Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp:
 • Điều 9. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn (bổ sung mới)
 • Điều 10.  Sổ đăng ký thành viên
 • Điều 11. Mua lại phần vốn góp
 • Điều 12. Chuyển nhượng phần vốn góp
 • Điều 13. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
 • Điều 14. Thay đổi vốn điều lệ

Chương III CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ,  NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 • Điều 15. Cơ cấu tổ chức quản lý.
 • Điều 16.   Hội đồng thành viên:
 • Điều 17.  Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Điều 18. Giám đốc (Tổng Giám đốc )
 • Điều 19. Ban kiểm soát
 • Điều 20. Thù lao, tiền lương và thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên,
 • Điều 21. Triệu tập họp Hội đồng thành viên
 • Điều 22. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên
 • Điều 23. Nghị quyết của Hội đồng thành viên, thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và jiệu lực nghị quyết của Hội đồng thành viên
 • Điều 24. Biên bản họp Hội đồng thành viên
 • Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên:
 • Điều 26. Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận
 • Điều 27: Khởi kiện người quản lý
 • Điều 28.  Nguyên tắc giải quyết tranh chấp

Chương IV KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

 • Điều 29. Năm tài chính
 • Điều 30. Tổng kết toán
 • Điều 31:  Điều kiện để chia lợi nhuận
 • Điều 32. Thu hồi phần vốn góp đã hoàn trả hoặc lợi nhuận đã chia

Chương V THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ

 • Điều 33. Thành lập
 • Điều 34. Giải thể và thanh lý tài sản của công ty
 • Điều 35. Tổ chức lại công ty

Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Điều 35. Hiệu lực của Điều lệ
 • Điều 36. Thể thức sửa đổi bổ sung các điều khoản của Điều lệ
 • Điều 37. Điều khoản cuối cùng

Xem thêm: 

Cùng tìm hiểu qua  cách Tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN theo Công văn1379/BHXH-BT

Tham khảo : web Sở KH&DT

Save

Save

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite