Lưu giữ tài liệu trong công ty cổ phần

posted in: DỊCH VỤ THÀNH LẬP | 0

Công ty cổ phần là loại hình công ty có tính tổ chức cao, hoàn thiện về vốn, hoạt động mang tính xã hội hóa cao, và số lượng thành viên tương đối nhiều, việc quản lý và lưu giữ các tài liệu trong công ty cổ phần cần được kiểm soát và xây dựng chặt chẽ ngay sau khi thành lập doanh nghiệp.

Theo thông tư Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT mới đây có thay đổi một số thủ tục thành lập công ty cổ phần . Quý doanh nghiệp nên tham khảo thêm để cập nhật những thông tin mới

Bộ hồ sơ mà công ty cổ phần cần lưu giữ gồm có :

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;
 • Điều lệ của Công ty cổ phần;
 • Tất cả các biên bản họp bao gồm :

– Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty; Giám đốc; vốn vào Công ty, chứng nhận góp vốn

 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc doanh nghiệp; kế toán trưởng của doanh nghiệp và các quyết định khác trong quá trình hoạt động công ty
 •  Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần;
 • Thông báo lập Sổ đăng ký cổ đông;
 • Giấy chứng nhận công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia;
 • Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp
 • Sổ kế toán hàng năm doanh nghiệp
 • Chứng từ hóa đơn ( nên sắp xếp cẩn thận để tiện lưu giữ và kiểm tra lại khi cần thiết)

Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu nêu trên tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm:

Công ty đại chúng là gì

Hướng dẫn lập sổ cổ đông cho công ty cổ phần

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *