Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

Quyết định quy định : Quyết định 06/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành 22/02/2016

Thời gian có hiệu lực miễn thuế : Bắt đầu từ 01/05 /2016

Chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định 06/2016/QĐ-TTg Quy định Điều kiện áp dụng miễn thuế  cho các chuyên gia nước ngoài như sau :

– Có quốc tịch nước ngoài.

– Có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ(1) nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đính kèm điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài

Thu nhập miễn thuế của chuyên gia nước ngoài là thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

* Thuế thu nhập cá nhân: Là loại thuế trực thu đánh trên một số khoản thu nhập của cá nhân mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nuớc
* Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế    x  Thuế suất (áp dụng trong biểu thuế lũy tiến từng phần)
Căn cứ

– Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007; Luật sửa đổi bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân 2012;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế 2014;

– Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP , Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ,Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ,Nghị định số 93/2009/NĐ-CP

– Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Xem thêm : 

Miễn thuế TNCN khi làm việc cho LHQ

Sáu lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA – Vốn vay ưu đãi

Hướng dẫn thuế TNCN đối với tiền công tác phí, điện thoại

 

 

Theo thư viện pháp luật

(1) Xem thêm:  viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Thông tin hữu ích : 

Công ty mới thành lập cần làm những gì

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *