Các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp sau khi thành lập:

  • Tư vấn doanh nghiệp cách đăng ký và khai báo với cơ quan Thuế
  • Lựa chọn bộ phận kế toán cho công ty hay thuê Dịch vụ kế toán bên ngoài
  • Các tư vấn liên quan tùy theo từng loại hình công ty cụ thể.