Quy định chung về đơn vị tiền tệ trong kế toán

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC LỰA CHỌN, CHUYỂN ĐỔI, THAY ĐỔI ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN

I) Đơn vị tiền tệ trong kế toán:

– “Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

II) Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán:

– Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan quản lý trực tiếp.

– Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ:

+ Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ, thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán;

+ Được sử dụng để thanh toán việc mua hàng hóa, dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác.

Xem thêm: Thành lập công ty tại Q6 TPHCM

III) Chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:

– Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với việc lập Báo cáo tài chính theo ngoại tệ còn phải chuyển đổi Báo cáo tài chính sang đồng Việt Nam khi công bố và nộp BCTC cho cơ quan quản lý nhà nước

IV) Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán:

– Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thỏa mãn được các tiêu chuẩn thì doanh nghiệp được thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

– Việc thay đổi chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới. Doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

– Tại kỳ đầu tiên khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, kế toán thực hiện chuyển đổi số dư sang đơn vị tiền tệ mới theo tỷ giá chuyển khoản của ngân hàng thương mại doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.

– Doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính lý do thay đổi đơn vị tiền tệ và những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính.

Xem thêm : 

Danh mục biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 30/5/2016
Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn

Thông tư 200/2014/TT-BTC – Tham khảo

Follow ACSC:

ACSC'CEO, tôi là tác giả của những bài viết chuyên sâu về Dịch vụ thành lập doanh nghiệp. SỐ ĐT liên hệ : 0938.002.149 . Theo dõi tôi tại đây https://www.facebook.com/congtyacsc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *