Thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ

Để tiến hành thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ, chúng tôi xin khái quát về cổ phần là gì và cách để đăng ký.

Cổ phần là gì

Cổ phần là công cụ để huy động vốn, đồng thời cũng là một loại “hàng hóa”. Phát hành cổ phần tức là công ty bán cổ phần thu tiền hoặc tài sản khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Xem thêm : Thế nào là công ty cổ phần là gì ? Ưu nhược điểm và quy trình thành lập công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp quy định thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ như sau :

 • Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán cổ phần không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán
 • trừ : cổ phần chào bán lần đầu tiên sau khi mới thành lập công ty cổ phần; cổ phần chào bán cho cổ đông theo ty lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty, cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh( giá không thấp hơn giá thị trường trừ đi phần hoa hồng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của giá trị cổ phần tại thời điểm chào bán)

Việc chào bán cổ phần là khá phổ biến trong công ty cổ phần. Công ty cổ phần muốn phát hành thêm cổ phần (chào bán cổ phần riêng lẻ) để tăng vốn điều lệ, Theo đó, ACSC xin trình bày thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng rẻ ( đối với công ty cổ phần chưa đại chúng) như sau:

 • Việc đăng ký hồ sơ thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ sẽ được nộp trực tiếp tại Sở KH&ĐT
 • Trong trường hợp hồ sơ làm không hoàn chỉnh hoặc thiếu sót, sở sẽ yêu cầu doanh nghiệp tiến hành chỉnh sửa , bổ sung , ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ
Thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ

Thời hạn giải quyết hồ sơ : 3 ngày làm việc

Bộ hồ sơ gồm có :

 • Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
 •  Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền
 • Trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài ( Xin liên hệ để được tư vấn cụ thể – công ty ACSC)

Căn cứ :
Theo

Hồ sơ thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ

 • Chào bán cổ phần riêng rẽ nghĩa Là Nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ được xác định trước về đối tượng và số lượng.
 • Hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ được quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP

Hồ sơ chào bán cổ phần riêng rẻ

 1. Mẫu đơn thông báo bao gồm tên công ty, địa chỉ, mã số thuế.
 2. Quyết định của đại hội cổ đông
 3. Hồ sơ thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ đã được hội đồng thông qua ( nếu có)

Trong mẫu đơn ghi:

 1. Nội dung số cổ phần chào bán ( bao gồm loại và số lượng cụ thể)
 2. Thời gian chào bán
 3. Hình thức chào bán
 4. Họ tên và chữ ký của Người đại diện

Thời gian :

Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày ra quyết định. Doanh nghiệp cần tiến hành nộp Thông báo đến Sở KH & Đầu Tư để tiến hành các thủ tục

Xem thêm : 

Khái niệm về công ty đối nhân và đối vốn

Ưu nhược điểm của Công ty Cổ Phần

ACSC
Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite