P2: Hợp nhất doanh nghiệp – Sáp nhập doanh nghiệp

Tổ chức lại doanh nghiệp gồm có các hình thức : Chia doanh nghiệp , Tách doanh nghiệp, Hợp nhất doanh Nghiệp, Sát nhập doanh nghiệp, Chuyển đổi doanh nghiệp, Giải thể doanh nghiệp : Thủ tục giải thể công ty tnhh và công ty cổ phần

Tổ chức lại doanh nghiệp : Hợp nhất doanh nghiệp – Sáp nhập doanh nghiệp

1. Hình thức hợp nhất doanh nghiệp

Là biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp áp dụng với loại hình công ty đối vốn, theo đó, một số công ty cùng loại có thể hợp nhất thành một công ty mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất , đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất

Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và dự thảo điều lệ công ty hợp nhất, trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của các công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật cạnh tranh có quy định khác.

Cấm trường hợp hợp nhất mà theo đó công ty hợp nhất có thị phần trên 50% trên thị trường liên quan, trừ trường hợp pháp luật cạnh tranh có quy định khác.

Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất sẽ chấm dứt tồn tại, công ty hợp nhất hưởng quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, tài sản…theo thỏa thuận ban đầu

Ví dụ

Công ty TNHH Oto + Công ty TNHH  xe máy + Công ty TNHH xe đạp + ….-> Công ty TNHH XE

hợp nhất doanh nghiêp - sáp nhập công ty

2. Hình thức sáp nhập doanh nghiệp

Là biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp áp dụng với tất cả các loại hình công ty, đối nhân và đối vốn, nhưng chỉ với cùng loại công ty mà thôi.Theo đó sát nhập công ty đối nhân với đối nhân hoặc đối vốn với đối vốn

Sát nhập doanh nghiệp bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ , lợi ích hợp tác sang công ty nhận sát nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sát nhập

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày , kể từ ngày thông qua

Trường hợp sát nhậpcông ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30 – 50% trên thị trường liên quan cần phải thông báo với cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập

Cấm các trường hợp sáp nhập mà công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trướng có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Ví dụ

Công ty TNHH XE + Công ty TNHH Oto + Công ty TNHH  xe máy + Công ty TNHH xe đạp + ….-> Công ty TNHH XE

Công ty hợp danh ABC + công ty hợp danh X + công ty hợp danh Y +..-> công ty hợp danh ABC

Xem thêm

Tổ chức lại doanh nghiệp : Chuyển đổi doanh nghiệp – Giải thể doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang TNHH

Quý vị có thể liên hệ với ACSC để đăng ký dịch vụ và tư vấn quy trình chi tiết cho từng doanh nghiệp cụ thể :

Bảng giá ACSC tham khảo

CHUYỂN ĐỔI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ
PHÍ DỊCH VỤ
1. Chuyển đổi TNHH hai thành viên – Cty Cổ phần
2. Chuyển TNHH một thành viên – Cty Cổ Phần
3. Chuyển đổiTNHH một thành viên -TNHH hai thành viên
4. Chuyển đổi Cty CPhần – TNHH hai thành viên
5. Chuyển đổi TNHH hai thành viên – Cty Cổ phần
6. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH
1,000,000 VNĐ

CÁC THAY ĐỔI TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ
PHÍ DỊCH VỤ
• Tách Công ty TNHH
• Chia Công ty
• Sáp Nhập Công ty Cổ Phần
• Tư vấn Hợp nhất Công ty
• Tư vấn giải thể Doanh nghiệp
• Chấm dứt hoạt động của chi nhánh
• Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh
Liên hệ để được tư vấn
cho từng doanh nghiệp cụ thể – 0938002149

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH CÔNG TY

DỊCH VỤ
PHÍ DỊCH VỤ
• Tư vấn giải thể Doanh nghiệp
• Chấm dứt hoạt động của chi nhánh
• Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

Tham khảo :

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite