Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi : Luật quản lý thuế (P3)

Luật quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội khóa XIII thông qua Luật số 106/2016/QH13 tại kỳ họp khóa 11 vào ngày 06/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều sau đây

Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, riêng với việc bãi bỏ thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế số 78/2008/QH11  

+ Điều 61. Miễn thuế, giảm thuế

– Miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hằng năm từ 50 nghìn đồng trở xuống.

+ Điều 92. Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“4”- Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

luật quản lý thuế sửa đổi
Luật quản lý thuế sửa đổi

+ Điều 106. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế:

“1”- Mức phạt tiền nộp chậm là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

– Đối với các khoản tiền nợ thuế trước ngày 01/7/2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào NSNN thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo mức 0,03% từ ngày 01/07/2016.

Luật quản lý thuế 38

Việt Nam đã chỉnh sửa và ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg về việc quản lý thuế chặt chẽ hơn. Luật quản lý thuế 38 này nhằm tinh chỉnh các quy định về quản lý thuế nhằm đảm bảo công bằng thuế, đồng thời làm cho việc thu thuế trở nên hiệu quả hơn. Dưới đây là các điểm chính của lĩnh vực luật này.

1. Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản

Luật quản lý thuế 38 đưa ra các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của việc thuế. Mục tiêu chính là đảm bảo rằng mọi cá nhân và tổ chức đều đóng góp cho ngân sách quốc gia một cách công bằng và trung thực. Trong khi đó, nguyên tắc cơ bản đòi hỏi sự minh bạch, công bằng và tính đồng đều trong việc tính toán và thu thuế.

2. Vai trò của các cơ quan quản lý thuế

Luật quản lý thuế 38 đưa ra quy định rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và quyền lực của các cơ quan quản lý thuế. Điều này bao gồm việc quy định rõ ràng về các quy định và quy trình về việc kiểm tra và kiểm soát thuế.

3. Quy định về việc nộp thuế

Luật quản lý thuế 38 đưa ra quy định rõ ràng về việc nộp thuế. Điều này bao gồm việc nộp thuế trực tiếp cho ngân sách quốc gia, nơi thuế được sử dụng để tài trợ cho các dự án phát triển cộng đồng và quốc gia.

4. Xử lý vi phạm

Luật quản lý thuế 38 cũng quy định cách tiếp cận và xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến thuế. Điều này bao gồm các trường hợp trốn thuế và khai báo thuế sai lệch. Đối với những người vi phạm, có thể áp dụng các hình phạt như phạt tiền, tịch thu tài sản…

5. Các biện pháp hỗ trợ

Cuối cùng, Luật quản lý thuế 38 cũng chứa các điều khoản hỗ trợ cho những cá nhân hoặc tổ chức gặp khó khăn trong việc nộp thuế. Điều này bao gồm việc cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và hỗ trợ tài chính cho những người không có khả năng trả đầy đủ số thuế đang nợ.

Nhìn chung, Luật quản lý thuế 38 cung cấp một cơ sở pháp lý mạnh mẽ cho việc quản lý thu thuế tại Việt Nam. Các quy định được công bố trong luật này đảm bảo rằng việc thu thuế được thực hiện một cách công bằng, hiệu quả và minh bạch.

Xem thêm :

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Tags:

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *

  This form is powered by: Sticky Floating Forms Lite