Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi : Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (P2)

Quốc hội khóa XIII thông qua Luật số 106/2016/QH13 tại kỳ họp khóa 11 vào ngày 06/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Giá trị gia tăng,  và Luật quản lý thuế.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, riêng với việc bãi bỏ thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung các điều sau:

luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Điều 6: Giá tính thuế

“1”- Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở nhập khẩu bán ra.

 • Đối với hàng hóa chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt được bán cho công ty con, công ty mẹ, hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ với cơ sở sản xuất, nhập khẩu thì giá tính thuế không được thấp hơn tỷ lệ (%) so với giá bình quân của các cơ sở mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, nhập khẩu bán ra.

“2”- Hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra.

Tham khảo

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=81144

+ Điều 7: Thuế suất

Thay đổi thuế suất ở khoản 4 mục I :

Xe ô tô dưới 24 chỗ
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều này
Loại có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống 45
Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 3.000 cm3 50
Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 60
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều này 30
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều này 15
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều này 15
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng. Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d Điều này
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d  Điều này
g) Xe ô tô chạy bằng điện
Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống 25
Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ  15
Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ 10
Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng 10
5 Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3 20

(*) : Mức thuế suất trong Luật thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế quy định tại Điều này

Thông tin hữu ích : 

Nguồn : Thư viện pháp luật

Biên soạn : Ngọc Hiền

Xem thêm :

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Tags:

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *