Nội dung

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground - Theodore Roosevelt

Thông tư 57/2016/TT-BTC – Cách hạch toán kế toán khoản đóng góp

Thông tư quy định : Thông tư 57/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ đến năm 2020
Thời gian có hiệu lực : Bắt đầu từ Ngày 15/5/2016

Tham khảo tại link sau

http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/VBPL_DB/DispForm.aspx?ID=393

Nội dung thông tư Thông tư 57/2016/TT-BTC

Thông tư 57/2016/TT-BTC hướng dẫn Kế toán khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam gồm 2 điểm chính

 • Bổ sung Tài Khoản cấp 2 phù hợp với Hệ thống tài Khoản cụ thể mà các doanh nghiệp đang áp dụng.
 • Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến các Khoản đóng góp tài chính

Trong đó,

Bổ sung Tài Khoản cấp 2 phù hợp với Hệ thống tài Khoản cụ thể mà các doanh nghiệp đang áp dụng, cụ thể:

 • Bổ sung 1 Tài Khoản cấp 2 thuộc Tài Khoản 338 “Phải trả, phải nộp khác”
 • Bổ sung 1 Tài Khoản cấp 2 thuộc Tài Khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”
Thông tư 57/2016/TT-BTC kế toán khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Thông tư 57/2016/TT-BTC kế toán khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến các Khoản đóng góp tài chính trong Thông tư 57/2016/TT-BTC được hạch toán như sau:

a) Tại thời Điểm cuối quý:

Khoản đóng góp tài chính

 • Nợ 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi Tiết TK cấp 2 – Đóng góp tài chính cho Quỹ)
 • Có 338: Phải trả, phải nộp khác (Chi Tiết TK cấp 2 – Phải nộp cho Quỹ)

Khi chuyển tiền nộp vào tài Khoản của Quỹ, ghi:

 • Nợ 338: Phải trả, phải nộp khác (Chi Tiết TK cấp 2 – Phải nộp cho Quỹ)
 • Có 111, 112

Xem thêm :

b) Khi kết thúc năm tài chính:

– Trường hợp số phải nộp theo thông báo của Quỹ nhỏ hơn số phải nộp do doanh nghiệp xác định

 • Nợ 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi Tiết TK cấp 2 – Đóng góp tài chính cho Quỹ)
 • Có 338: Phải trả, phải nộp khác (Chi Tiết TK cấp 2 – Phải nộp cho Quỹ)

– Trường hợp số phải nộp theo thông báo của Quỹ lớn hơn số phải nộp do doanh nghiệp xác định

 • Nợ 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi Tiết TK cấp 2 – Đóng góp tài chính cho Quỹ)
 • Có 338: Phải trả, phải nộp khác (Chi Tiết TK cấp 2 – Phải nộp cho Quỹ)

– Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thừa cho Quỹ thì số nộp thừa được trừ vào số tiền phải nộp của kỳ sau; Trường hợp số nộp thừa được hoàn trả (nếu có), ghi:

 • Nợ 111, 112
 • Có 338: Phải trả, phải nộp khác (Chi Tiết TK cấp 2 – Phải nộp cho Quỹ)

– Trường hợp nếu có phát sinh chênh lệch giữa số phải nộp của doanh nghiệp và Quỹ thì kế toán thực hiện các bút toán Điều chỉnh tương tự như Điểm b như trên.

Xem thêm : 

ACSC
Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

  Họ và tên *

  Điện thoại *

  Nhập email *

  Lĩnh vực đăng ký: *

  Địa điểm đăng ký của bạn thuộc quận mấy *