P1 : Chia doanh nghiệp – Tách doanh nghiệp

posted in: DỊCH VỤ KHÁC | 0

Tổ chức lại doanh nghiệp gồm có các hình thức : Chia doanh nghiệp , Tách doanh nghiệp, Hợp nhất doanh Nghiệp, Sát nhập doanh nghiệp, Chuyển đổi doanh nghiệp, Giải thể doanh nghiệp

Phần 1 : Tổ chức lại doanh nghiệp : Chia doanh nghiệp , Tách doanh nghiệp

1. Hình thức chia doanh nghiệp

Là biện pháp tổ chức lại doanh nghiệp chỉ được áp dụng cho loại công ty đối vốn. Tức là công ty TNHH , công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại. Quyết định này phải do hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc đại hội cổ đông đồng ý

Khi tiến hành chia doanh nghiệp phải gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động được biết trong thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định

Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi chia các công ty mới. Và các công ty này chịu trách nhiệm về các khoản nợ, hợp đồng lao động, tài sản…theo thỏa thuận ban đầu.

Ví dụ

Công ty TNHH XE → Công ty TNHH Oto + Công ty TNHH  xe máy + Công ty TNHH xe đạp + ….

chia doanh nghiệp và tách công ty

2. Hình thức tách doanh nghiệp

Là biện pháp cũng chỉ áp dụng với loại công ty đối vốn và chỉ được tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập hoặc một số công ty cùng loại); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua quyết định tách công ty. Quyết định tách công ty phải có nội dung chủ yếu theo quy định như tên, địa chỉ trụ sở chính, tên công ty được tách sẽ thành lập , phương án sử dụng lao động, giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty..quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, tài sản…theo thỏa thuận ban đầu

Ví dụ

Công ty TNHH XE → Công ty TNHH XE + Công ty TNHH Oto + Công ty TNHH  xe máy + Công ty TNHH xe đạp + ….

Tham khảo : Luật kinh doanh

Xem thêm

Phần 2 : Hợp nhất doanh nghiệp – Sáp nhập doanh nghiệp

Phần 3 : Chuyển đổi doanh nghiệp – Giải thể doanh nghiệp

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *